Privacy Statement

Voorwoord

Dit is het privacy beleid van Eindhovense Studenten Hockey Vereniging Don Quishoot (hierna: Don Quishoot) gevestigd te Eindhoven

Inleiding

Don Quishoot hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Don Quishoot houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Don Quishoot zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden

Indien u zich inschrijft als lid zullen er persoonsgegevens van u worden verwerkt door Don Quishoot.

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden door Don Quishoot van u verzameld, verwerkt en bewaard in LISA:

 • naam,

 • geslacht,

 • geboortedatum,

 • adres,

 • telefoonnummer,

 • email,

 • IBAN,

 • opleiding,

 • scheidsrechterskaart nummer,

 • behaalde sportspecifieke diploma’s.

Gebruik van Gegevens

Uw gegevens worden op de volgende wijze verwerkt:

 • uitvoeren van u lidmaatschap, de ledenadministratie en contributieheffing,

 • informeren van activiteiten georganiseerd namens/door Don Quishoot,

 • het voldoen aan wettelijke eisen,

 • nieuwsbrieven te verzenden.

Persoonsgegevens van Vrijwilligers

Indien u als vrijwilliger actief bent op Don Quishoot kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden (mogelijk) door Don Quishoot van u verzameld, verwerkt en bewaard in LISA:

 • naam,

 • geslacht,

 • geboortedatum,

 • adres,

 • telefoonnummer,

 • email,

 • IBAN,

 • scheidsrechterskaart nummer,

 • behaalde sportspecifieke diploma’s.

Gebruik van Gegevens

Uw gegevens worden op de volgende wijze verwerkt:

 • het realiseren van de vrijwillig uitgevoerde functie,

 • nieuwsbrieven te verzenden,

 • het voldoen aan wettelijke eisen.

Persoonsgegevens van Sponsoren

Wanneer u als persoon of namens een bedrijf in contact bent met Don Quishoot als sponsor of prospect-sponsor dan worden er gegevens van u verwerkt door Don Quishoot.

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden (mogelijk) door Don Quishoot van u verzameld, verwerkt en bewaard in LISA:

 • naam,

 • geslacht,

 • (zakelijk) adres,

 • (zakelijk) telefoonnummer,

 • (zakelijk) email.

Gebruik van Gegevens

Uw gegevens worden op de volgende wijze verwerkt:

 • het realiseren van de sponsor overeenkomst,

 • het voldoen aan wettelijke eisen.

Verstrekking aan Derden

Wij zullen jouw gegevens niet aan derden, met uitzondering van LISA, de KNHB en MailChimp, verstrekken tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Bewaartermijn

Don Quishoot bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via [email protected] Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Beelden

Tijdens trainings, wedstrijden en evenementen kunnen beelden worden gemaakt van leden, vrijwilligers en bezoekers van Don Quishoot. Deze beelden kunnen worden geplaatst op de website, op social media, in nieuwsbrieven en worden gebruikt in promotie materialen. Indien hier bezwaar op is kan een verzoek tot verwijdering worden ingedient via [email protected] Don Quishoot behoud het recht verzoeken niet in te willigen indien de bezwaarde niet duidelijk en centraal afgebeeld is.

Wijzigingen

Don Quishoot behoudt het recht deze privacy policy te wijzigingen. Wij raden u daarom aan deze policy regelmatig te bekijken.